សម្មភាពកិច្ចប្រជុំ របស់ ក្រុុមការងារ របស់ CFEO Finance Plc

កាលពីពេលថ្មីៗ លោកអគ្គនាយក របស់ CFEO Plc មានសេចក្តី សំណេះសំណាលពី សុខទុក្ខនិង នឹងលទ្ធផលការងារ ដែលបុគ្គលិកសម្រេចបាន ក្នុងរយះពេល​ ក្លងមក។

 ការិយាល័យកណ្តាល

sSasasA


Develop by ©2017 - អង្គការសេដ្ចកិច្ចគ្រូសារកម្ពុជា


ថ្ងៃឈប់សម្រា

តំណរភ្ជាប់

អ្នកកំពង់ទស្សនា៖

អ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ៖ 67

អ្នកទស្សនាសរុប៖ 1156122